Skip to content

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en av Sveriges statliga förvaltningsmyndigheter som de flesta nog hört talats om. Däremot vet inte alla exakt vilka ansvarsområden denna myndighet har. Kort sammanfattat så behandlar de frågor som hör till hälso- och sjukvård samt relaterade områden. Dessa är bland annat tandvård, socialtjänst, frågor gällande alkohol och andra berusningsmedel, hälsoskydd och vissa aspekter av stöd till funktionshindrade. Myndigheten bildades redan 1913, men det var när dåvarande Medicinalstyrelsen 1968 anslöts som socialstyrelsen antog sin nuvarande form. Eftersom det är en myndighet som har stort inflytande över vår hälso- och sjukvård, faktiskt mer eller mindre över våra liv, så är det en god idé att läsa på lite om dem.

Socialstyrelsen – hur och vad de arbetar med

Socialstyrelsen arbetar för att alla i Sverige, oavsett vem man är eller i vilken del av landet man bor i, ska kunna få likvärdig och god hälso- och sjukvård samt socialtjänst. De jobbar på uppdrag av Socialdepartementet och är främst i kontakt med de som arbetar eller är ansvariga inom Socialstyrelsens ansvarsområden. Alla som arbetar som exempelvis tandläkare, läkare, sjuksköterskor, apotekare och 17 andra yrken inom social- och sjukvården har kommit i kontakt med myndigheten då de utfärdar yrkeslegitimationer som fungerar som ett tillstånd för att få utöva yrket. Har man en yrkeslegitimation har denna myndighet också skyldighet att pröva och dra in legitimationer vid behov.

Socialstyrelsen strävar efter god hälsa och vård

En annan viktig del av Socialstyrelsens arbete är att arbeta med kvalitetssäkring, att utvärdera och kontrollera hur vården och omsorgen verkar, och hur situationen är med exempelvis väntetider och bemanning. Det är dock inte så att de instanser som faller under Socialstyrelsen endast kontrolleras av myndigheten. De tar också fram statistik och tillhandahåller information, stöd och regler till hälso- och sjukvården, allt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för säker och god vård. Förutom bindande regler, eller föreskrifter, ger de också ut rekommendationer och råd om hur man som exempelvis sjukhus eller socialtjänst kan arbeta för att följa reglerna och leva upp till kraven som ställs.

Socialstyrelsen förr och idag

Man kan säga att föregångaren till både social- och sjukvård samt Socialstyrelsen i Sverige och andra kristna länder var kyrkan och klostren. Munkarna var de som utförde operationer, och det var också kyrkan som tog ansvar för människor i nöd och exempelvis föräldralösa barn. När Gustav Vasa reformerade Sverige förändrades hälso- och socialarbetet radikalt. Andelen yrkesutövare ökade och medicinska fakulteten vid Uppsala Universitet bildades, liksom fattighus. Kyrkan fick dock fortsatt stort inflytande som samordnare. De bestämde bland annat vilka som skulle skickas till hospital eller fattighus. 1912 skapades det som blev den moderna föregångaren till dagens myndighet. Denna nya ämbetsverk fick det samlade ansvaret över s.k. arbetarfrågor.

Den nya Kungliga Socialstyrelsen spelade en viktig roll i ett samhälle som genomgick stora förändringar gällande välfärd och levnadsstandard. De arbetade bland annat med den utbredda alkoholismen och fattigdomen. Som tidigare nämnt så slogs 1968 Medicinalverket samman med Socialstyrelsen, och sociala frågor behandlades på samma plats som sjukvårdsfrågor, på det vis det är idag. I nuläget arbetar runt 700 personer på myndigheten. Eftersom de arbetar för riksdagen och regeringen så bestämmer de riktning och strategier för verksamheten. Varje år skickas ett regleringsbrev till myndigheten som beskriver hur arbetet ska se ut för kommande år. De får också ta emot ungefär 200 regeringsuppdrag per år med specifika arbetsuppgifter. De är också ledande i Rådet för styrning, som är en grupp av olika myndigheter som ansvarar för mindre delar inom socialstyrelsens ansvarsområde. Dit hör bland annat Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen ansvarar för områden inom hälsa och vård

Socialstyrelsen är en myndighet som arbetar för att hålla hälso- och sjukvård samt socialtjänst på en god nivå och tillgängligt för alla. Det innebär bland annat att tillhandahålla riktlinjer, regler och rekommendationer för vård- och hälsoinstanser, samt att samla in data och statistik om saker rörande hälsa och vård. Denna myndighet riktar sig främst till anställda och ansvariga inom hälso- och vårdyrken. De ger exempelvis ut yrkeslegitimationer för 21 olika hälsorelaterade yrken. Socialstyrelsen står inför stora utmaningar i tider som dessa, då bland annat antalet fattiga ökar och vårdköerna är långa. Detta är den myndighet som ansvarar för stora delar av det arbete som måste till för att tackla dessa problem.