Skip to content

Vaccinering i Sverige

Vaccinering är en metod som används så att vi ska skyddas mot de sjukdomar som man vill eliminera. När man vaccineras, tillförs ett preparat till kroppen, som aktiverar kroppens eget immunförsvar. Vaccinering är något som är frivilligt i Sverige men man rekommenderar starkt att vaccinera sina barn och ungdomar med de flesta vaccinationer som erbjuds. Det är regeringen, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, som bestämmer vilka vaccinationer som ska ingå i ett nationellt vaccinationsprogram. Det programmet kallas för det allmänna vaccinationsprogrammet. För nuvarande omfattar det vaccinationer mot de vanligaste barnsjukdomarna och erbjuds till barn och ungdomar i åldrarna 3 månader till 16 år.

Vaccinering har både nack-och fördelar.

Vaccinering för barn och ungdom

Vaccineringarna som ingår i det allmänna vaccineringsprogrammet är difteri, kikhosta, polio och stelkramp. Dessutom ges vaccination mot haemophilus influenzae typ B, mässling, rubella, pneumokocker och påssjuka. Nu för tiden erbjuds även vaccin mot humant papillomavirus, HPV, till flickor. I tidigare vaccinationsprogram ingick även vaccin mot smittkoppor och tuberkulos. Smittkoppor anses vara en sjukdom som är utrotad och tuberkulos erbjuds endast till vissa riskgrupper. Vaccinering ger oftast ett fullgott skydd men inte till 100 procent. Det beror på vilket vaccinet är och hur länge personen har varit vaccinerad. Med tiden avtar vissa vaccin medan andra har livslång immunitet. Folkhälsomyndigheten för statistik och utvärderar resultaten.

Målet med vaccinering är att ge befolkningen skydd mot sjukdomar och eliminera dödliga sådana. De sjukdomar som man idag ger vaccin mot till barn och ungdomar, var förr i tiden sjukdomar som oftast resulterade i döden. I ett samhälle behöver cirka 75-90 procent av alla medborgare vara vaccinerade så att en sjukdom inte kan få fäste. Vaccinationer ger alltså skydd till de som inte har vaccinationen eftersom sjukdomen inte har tillräckligt med underlag för att kunna orsaka en smitthärd. Tänk också på att om man reser med barn till destinationer där det kan finnas sjukdomar som inte är vanliga hemma, bör barnet få kompletterande vaccinationer.

Vaccin och biverkningar

Vaccinering kan tyvärr i vissa fall ge upphov till allvarliga biverkningar. År 2009, då svininfluensan orsakade stor oro bland många, rekommenderades att man skulle vaccinera sig med vaccinet Pandemrix. Det genomfördes massvaccinering med Pandemrix och året efter började rapporter komma in om ungdomar som hade drabbats av narkolepsi. Det är en sjukdom som gör att man helt plötsligt somnar och dessutom har en nattsömn som blir rubbad. Enligt en rapport från Läkemedelsverket 2011, har 150 fall kopplats till massvaccineringen. Dessutom har man i Finland fått samma sorgliga resultat på grund av vaccinet. Man tror att ett protein i vaccinet har orsakat fallen med narkolepsi.

Vaccinering mot livmoderscancer, vaccin mot HVP, som erbjuds till flickor kallas för Gardasil. Tre anmälningar har kommit in till det Svenska Läkemedelsmyndigheten med misstanke om att HPV-vaccin har orsakat sjukdomen POTS hos tre kvinnor. POTS är en autoimmun sjukdom som orsakar hjärtklappning, yrsel och svimningar. Sedan juli 2015 undersöker man om det finns ett samband mellan HPV-vaccin, POTS och en annan allvarlig sjukdom CRPS som ger svår smärta. Hjärtläkaren Artur Fedorowski säger att det fattas fortfarande bevis på att Gardasil har orsakat dessa sjukdomar men undersökningarna fortsätter.

Vaccineringens för-och nackdelar

Vaccinering är viktigt för att kunna skydda befolkningen mot dödliga och smittsamma sjukdomar. Dessutom vill man eliminera sjukdomarna till den högsta grad som går. I det allmänna vaccinationsprogrammet som finns i Sverige för barn och ungdomar finns erbjudande om vaccinering för de vanligaste barnsjukdomarna. På senare tid har HPV-vaccinet lagts till och två har tagits bort. Vissa vaccin har fått kritik såsom till exempel vaccinet mot svininfluensan som härjade 2009. Pandemrix, som är vaccinet mot den sjukdomen, sägs vara orsaken till minst 150 fall av narkolepsi i Sverige och många andra fall i Finland. Dessutom har Gardasil, vaccin mot HPV, också fått kritik och är misstänkt vara en orsak till två sjukdomar.